crazyfrog
crazyfrog

sh ~/.bash_history > /dev/null 2>&1 一个狡猾的命令*

个人简介
sh ~/.bash_history > /dev/null 2>&1 一个狡猾的命令*
  • 2016-10-17 21:21:14
  • 2017-10-17 20:01:17
  • 主页被访问次数: 4953