orangedog
orangedog

dd if=/dev/urandom of=/dev/somedisk 把硬盘送人前*

个人简介
dd if=/dev/urandom of=/dev/somedisk 把硬盘送人前*
  • 2016-10-17 20:13:41
  • 2019-06-19 21:30:57
  • 主页被访问次数: 18250