pyenv - 简单的 Python 版本管理工具

pyenv - 简单的 Python 版本管理工具

相关的项目 - 更多比较

377 18.9k 1.4k

P Pipenv: 它利用Pipfile,pip和virtualenv封装成一个单一的工具链。 它具有非常漂亮的终端颜色。
 
9.0 3.3
  8天前
Popular
359 17.2k 1.5k

P pyenv - 简单的 Python 版本管理工具
 
9.0 7.3
  3天前