AnsibleUI 是基于Django + Ansible + Celery 的Web平台,用以批量的任务异步处理

AnsibleUI 是基于Django + Ansible + Celery 的Web平台,用以批量的任务异步处理

相关的项目 - 更多比较

Popular
239 9.9k 434

U ungoogled-Chromium是开源的Chromium衍生版,取消和移除了和Google相关的功能,用其他源替代Google的预置库,并进行了一些细节改善和优化。
 
10.0 8.7
  6天前