dh-virtualenv构建并将virtualenv作为一个Debian包来发布

dh-virtualenv:构建并将 virtualenv 虚拟环境作为一个 Debian 包来发布

相关的项目 - 更多比较

415 7.5k 2.5k

D django CMS:易于使用并且开发人员友好的CMS系统
 
10.0 1.0
  9天前