Manim用于解释数学视频的动画引擎

Manim用于解释数学视频的动画引擎

相关的项目 - 更多比较

435 9.8k 675

Y 一个软件和架构相关设计模式资源大全
 
10.0 0.7
  19天前
211 9.7k 658

Y YAPF是Google开源的Python代码文件格式化工具
 
10.0 5.2
  10天前